Naam:
Hymkje fan 't Proosdijhof
Geslacht:
Merrie
Predikaat:
KFPS registered foal
Sjouke 453 x Feitse 293
Geboortedatum:
19 april 2010
InteeltcoŽfficient:
2,34%
Training:
Halstermak